Nyomtatási nézet

Közlemény

FHB Nyrt. – Az Igazgatóság Tpt. 73/A. § (4) bekezdése szerinti véleménye

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (Tpt.) 73/A. § (4) bekezdése alapján és a Tpt. 9. sz. mellékletének megfelelő formában elkészítette a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban az „Ajánlattevő”) és 22 szövetkezeti hitelintézet által tett nyilvános vételi ajánlattal (a továbbiakban a „Vételi ajánlat”) kapcsolatos véleményét az alábbiak szerint:

1. A részvénytársaság neve, székhelye

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48.)

2. A vételi ajánlat összefoglalása, kitérve a vételi ajánlat alapvető feltételeire (ellenérték, a vételi ajánlat elfogadására rendelkezésre álló időszak, fizetés módja)

Az Ajánlattevő a Vételi ajánlatot a Társaság összes részvényese részére és a Társaság összes részvényére (azaz az „A”, „B” és „C” sorozatú részvényekre is) teszi a Tpt. 71.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – kivéve az Összehangolási megállapodás (lásd itt) többi szerződő fele által birtokolt, ügyletkötési tilalommal érintett részvényeket.

Az ajánlati ár, azaz az Ajánlattevő által, valamennyi részvény vonatkozásában ellenértékként fizetendő, részvényenkénti vételár az „A” és „B” részvénysorozat vonatkozásában 533,- Ft, azaz Ötszázharminchárom forint, míg a „C” részvénysorozat vonatkozásában – annak névértékére tekintettel – 5.330,- Ft, azaz Ötezer-háromszázharminc forint. Az ajánlati ár meghatározásának módját és az ennek során figyelembe vett adatokat és szempontokat a Vételi ajánlat III. fejezet 2.1 pontja részletesen tartalmazza.

Az Ajánlattevő a Tpt. 69.§ (7) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati ár megfizetésének fedezeteként az Ajánlattevő számlavezető bankja által cégszerűen aláírt eredeti banki igazolást állított ki, amely igazolja, hogy az Ajánlattevő legalább 18.365.763.286,- Ft (azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhatvanötmillió-hétszázhatvanháromezer-kettőszáznyolcvanhat forint) összegű készpénzzel rendelkezik.

Az ajánlat elfogadására nyitva álló időszak kezdő- és zárónapját az Ajánlattevő a Magyar Nemzeti banknak a Vételi ajánlatot jóváhagyó határozatának kézhezvételét követően állapítja meg. A zárónap az elfogadási határidő kezdőnapját követő 35. (harmincötödik) munkanap, illetőleg, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanap. Az elfogadási határidő, azaz az elfogadó részvényes részére a Vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő a kezdőnap 10:00 órától a zárónap 12:00 óráig tart.

A Vételi ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha

-       az elfogadó nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvény az elfogadási határidőn belül ténylegesen jóváhagyásra kerül a lebonyolító 0070/000018 számú, a KELER Zrt.-nél vezetett számláján, és

-       a fenti pontban foglaltak teljesítését követően az elfogadó részvényes a Vételi ajánlat 2. sz. mellékletét képező elfogadó nyilatkozat eredeti, aláírt példányát a Vételi ajánlat alapján szükség szerint további csatolt mellékletekkel együtt legkésőbb a zárónapon 12:00 óráig eljuttatja az elfogadóhelyek valamelyikére.

Az elfogadó nyilatkozat eljuttatására vonatkozó részletes szabályokat a Vételi ajánlat IV. fejezet 2.2. pontja tartalmazza.

Az ajánlati árat az Ajánlattevő teljes egészében pénzben (kizárólag magyar forintban) fizeti meg a Vételi ajánlatot érvényesen elfogadó részvényeseknek a zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül átutalással 2

az elfogadó nyilatkozatban vagy a Vételi ajánlat 7. sz. mellékletében megjelölt, magyarországi számlavezetőnél vezetett bankszámlára vagy ügyfélszámlára.

3. Nyilatkozat arról, hogy a részvénytársaság vezető tisztségviselői betöltenek-e vezető állást, illetve rendelkeznek-e befolyással az ajánlattevőnél, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezőnél, illetve milyen más kapcsolat áll fenn az említettekkel

A Társaság vezető tisztségviselői közül Vida József, az Igazgatóság elnöke vezető állású személy az ajánlattevők közül az Ajánlattevőnél (az igazgatóság elnöke és vezérigazgató), illetve a B3 Takarékszövetkezetnél (az igazgatóság elnöke és vezérigazgató).

4. A részvénytársaság tulajdonosi struktúrája, a legalább ötszázalékos szavazati joggal rendelkező személyek felsorolása, a részvényeik darabszáma és a szavazataik számának feltüntetése Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal

BÉT-re bevezetett „A” részvénysorozatra vonatkozóan

Név

Tulajdoni hányad (%)

Részvény darabszám

Takarékbank Zrt.

24,20

15 970 000

Fókusz Takarékszövetkezet

13,06

8 620 534

B3 TAKARÉK Szövetkezet

10,53

6 952 134

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

7,32

4 832 225

Clearstream Banking SA (Silvermist Estate SA)*

13,19

8 708 085

Közkézhányad: 31,7%

 

5. A befolyásszerzés miként érinti a részvénytársaság munkavállalóit

Az Ajánlattevő a foglalkoztatás feltételeiben lényeges változást nem tervez, amely azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a részvénytársaság személyi állományát érintő átszervezések kerüljenek végrehajtásra a szervezeti működés racionalizálása, a költséghatékonyság és a kölcsönös szinergiák kihasználása érdekében.

Az Igazgatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet a Vételi ajánlat 8. számú melléklete szerinti Működési tervre, amelyben foglalt üzletpolitikai tervek szerint a Társaság tiszta jelzálogbanki profillal fog működni, kereskedelmi banki tevékenységeit más integrációs szereplőknek adja át, amely az Igazgatóság meglátása szerint a kapcsolódó szervezeti átalakítás mértékétől függően érintheti munkavállalókat.

6. A részvénytársaság igazgatóságának javaslata a vételi ajánlat elfogadására, vagy annak elutasítására a javaslat részletes indokolásával; ha bármely igazgatósági tag véleménye eltér a javaslattól, vagy tartózkodott a javaslat meghozatala során, akkor ezt a tényt indokolás mellett fel kell tüntetni

Az Ajánlattevő a Vételi ajánlatban és annak mellékletét képező működési tervben foglalt üzletpolitikai elképzelései a Társaság refinanszírozási és jelzáloglevél kibocsátási tevékenység megerősítését célozzák. Ezen változások eredményeként a Társaság tevékenységei közül a jövőben kikerülnek a kereskedelmi banki szolgáltatások, a csoportirányítói-szolgáltatói feladatok valamint a holding funkciók, mivel ezek mindegyike az Integráció más intézményébe kerül átcsoportosításra.

Mindezekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Társaság részvényeseinek, hogy fogadják el az Ajánlattevő Vételi ajánlatát.

7. A társaság igazgatósága által megbízott független pénzügyi tanácsadó megnevezése, illetve a tanácsadó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy esetében nem áll fenn olyan érdekellentét, amely befolyásolja azon képességét, hogy elfogulatlan jelentést adjon

Tekintettel a Tpt. 73/A.§ (5) bekezdésében foglaltakra, illetőleg ezzel összefüggésben arra a tényre, hogy a Tpt. 68.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti eset a Vételi ajánlattal összefüggésben fennáll, a Társaság nem köteles független pénzügyi tanácsadót megbízni, így erre nem is került sor.

8. A munkavállalók véleménye a vételi ajánlatról

A Vételi ajánlat VII.3 pontja szerint az Ajánlattevő a foglalkoztatás feltételeiben lényeges változást nem tervez, amely ugyanakkor nem zárja ki a személyi állományt érintő átszervezést a szervezeti működés racionalizálása, a költséghatékonyság és a kölcsönös szinergiák kihasználása érdekében.

A Vételi ajánlat 8. számú mellékletének II.1-2 pontjai rögzítik, hogy a Társaság a jövőben tiszta jelzálogbanki profillal fog működni. Ugyanezen melléklet II. 3. és 5. pont alapján az Integráció tagjai közötti feladat átallokálás keretében a duplikált és kapacitásigénnyel alá nem támasztott státuszok megszüntetésre kerülnek, amely nettó létszámcsökkentést valószínűsít a 2017-2018. évben, illetve az intézmények közötti átadások során a munkavégzés ugyanazon településen belül változhat.

A fentiekre tekintettel az Üzemi Tanács kéri a Társaság menedzsmentjét, hogy fordítson kiemelt figyelmet a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 72. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentéssel, illetve az Mt. 264. § (1) bekezdés szerinti, a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedésekkel kapcsolatos, az Üzemi Tanácsot megillető jogok érvényesülésére.

Budapest, 2017. június 13.

 

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Közzétéve: 2017.06.14. 16:00
A(z) Közlemény az FHB Bank Zrt. közleménye.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek