Nyomtatási nézet

Közlemény

Közgyűlési határozatok

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. – A Bszt. 123.§-a szerinti közzététel

A Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszáma: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontján alapuló közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot arról, hogy a Társaság közgyűlése 2019.április 15. napján az alábbiak szerint határozott:

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása:

A közgyűlés 1/2019. (04.15.) sz. határozata megválasztotta közgyűlés vezető elnökét.

A közgyűlés 2/2019. (04.15.) sz. határozata megválasztotta a közgyűlés szavazatszámlálóját, jegyzőkönyvvezetőjét.

A közgyűlés 3/2019. (04.15.) sz. határozata megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért részvényes képviselőjét.

A közgyűlés 4/2019. (04.15.) sz. határozata elfogadta közgyűlés napirendjét.

A közgyűlés 5/2019. (04.15.) sz. határozata:

1. A Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése („Közgyűlés”) a 2018. évre vonatkozó Üzleti Jelentést és Beszámolót (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés a Társaság mérlegének főösszegét 543 895 millió Ft-ban állapítja meg.

3. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az 1 647 millió Ft 2018. évi mérleg szerinti eredményt (nyereséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába.

A közgyűlés 6/2019. (04.15.) sz. határozata

A Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése értékelte a vezető tisztségviselők 2018. üzleti évben végzett tevékenységét, és az értékelés alapján kiadja a vezető tisztségviselők 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt

A közgyűlés 7/2019. (04.15.) sz. határozata

1. A Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2019-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el nettó 18 millió Ft+Áfa (22,86 millió Ft) díjazás mellett.

2. A Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.

A közgyűlés 8/2019. (04.15.) sz. határozata

1. A Takarék Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) elfogadja a Társaság Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását azzal, hogy az a közgyűlés által történő elfogadás napján lép hatályba.

2.

1.4. A Társaság tevékenységi köre

(1)
A Társaság a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, ekként:

- a követelésvásárlási tevékenységet,

- olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása tevékenységet, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

- az elektronikus pénz kibocsátása tevékenységet, továbbá a Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, illetve a 7. § (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt., és a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései alapján, annak keretei között, a Felügyelet engedélye alapján végzi.

(1)
A Társaság a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét és a Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, illetve a 7. § (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt., és a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései alapján, annak keretei között, a Felügyelet engedélye alapján végzi.

(2)
A Társaság TEÁOR’08 szerinti

főtevékenysége:
TEÁOR 64.19’08 Egyéb monetáris közvetítés
további tevékenységi körei:
TEÁOR 64.91’08 – Pénzügyi lízing
TEÁOR 66.19’08 – Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
TEÁOR 66.22’08 – Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
TEÁOR 64.99’08 – M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
TEÁOR 66.12’08 – Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 70.22’08 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

(3)
A Társaság tevékenységi köre(i), amelyet a Felügyelet EN-I-1005/2006. számú, EN-III-29/2010 számú EN-I-108/2011 számú és H-EN-I-199/2018. számú határozata(i) alapján végez, a következők:

A. Pénzügyi szolgáltatások:

a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű –nyilvánosságtól történő elfogadása,

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása

c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,

d) elektronikus pénz kibocsátása,

e) valamint olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,

f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,

g) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,

h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, (ügynöki tevékenység, jelzáloghitel közvetítői tevékenység függő kiemelt közvetítőként történő végzése )

i) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,

j) hitelreferencia szolgáltatás

k) követelésvásárlási tevékenység.

B. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások:

a) pénzváltási tevékenység.

C. Befektetési szolgáltatások:

a) sajátszámlás kereskedés,

b) befektetési tanácsadás,

Az Alapszabály 3.1.2. A közgyűlés összehívása (4) bekezdés tartalmában, míg az (5)-(13) bekezdései sorszámozásukat tekintve az alábbiak szerint módosulnak:

(4)
Az igazgatóság – jogszabályban meghatározott határnapig kötelezően meghozandó döntéseket tárgyaló közgyűlések kivételével – jogosult a közgyűlési meghívót visszavonni abban az esetben, amennyiben a közgyűlés tervezett időpontban történő megtartása bármely okból elháríthatatlan akadályba ütközik, illetve amennyiben a közgyűlés adott időpontban és napirenddel történő megtartása a Társaságnak nem áll érdekében. Az igazgatóság erről szóló írásbeli döntését haladéktalanul megküldi a Társaság részvényesei és a közgyűlés valamennyi meghívottja részére.

(5)
A Társaság azon részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább 5%-ával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a közgyűlés ülésének összehívását. Ha az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a közgyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

(6)
A közgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót – minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal – kötelező valamennyi részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak a közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal megküldeni, valamint az összehívásról a Társaság honlapján hirdetményt kell közzétenni. Azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót – az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat elektronikus úton kell megküldeni.

(7)
A közgyűlésről a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet a meghívó tulajdonosoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A közgyűlés nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. A Központi Bank és az Integrációs Szervezet képviselője a szövetkezeti hitelintézet közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

(8)
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt időpontban és helyen kell megtartani.

(9)
Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, a közgyűlés megtartható és határozathozatalra is sor kerülhet, azonban kizárólag valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében, ha azok a közgyűlés megtartásához hozzájárulnak.

(10)
A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított 30 napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

(11)
A közgyűlést közgyűlési határozattal, legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 30 napra fel lehet függeszteni. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. A felfüggesztett közgyűlés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(12)

Ha a közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

(13)
A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

(14)
A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint a Központi Bank és az Integrációs Szervezet képviselője. A 5

közgyűlésen a részvényeseken és az előzőekben felsoroltakon kívül csak az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt.

Az Alapszabály 3.2.2. A közgyűlés összehívása (4) bekezdésének 6. pontja tartalmában, míg az 8-38. ponjtai sorszámozásukat tekintve az alábbiak szerint módosulnak:

(4)
Az igazgatóság az ügyvezetési tevékenysége körében:

 1. gondoskodik a Társaság könyveinek – ide értve a Társaság részvénykönyvet is – szabályszerű vezetéséről, ennek keretében kijelöli a könyvek vezetéséért felelős személyt, biztosítja a vonatkozó belső szabályok megalkotását és betartásuk ellenőrzését;
 2. elkészíti és – a felügyelőbizottság éves jelentésével együtt – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, a vagyonkimutatást és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot, valamint a közgyűlés számára az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló éves, a felügyelőbizottság számára éves és negyedéves jelentést;
 3. jóváhagyja a nagykockázat vállalására vonatkozó kérelem elbírálásának, illetve a nagykockázat vállalására vonatkozó döntés meghozatalának, elkülönített nyilvántartásának és rendszeres figyelésének rendjét tartalmazó szabályzatot;
 4. jóváhagyja a Társaság nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogosultságát tartalmazó belső szabályzatot;
 5. az ügyek meghatározott csoportjára nézve felhatalmazza a Társaság munkavállalóit a Társaság képviseletére, illetve cégének jegyzésére;
 6. az alapszabályban meghatározott módon összehívja az éves rendes közgyűlést, illetve a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli közgyűlést hív össze mindazon esetekben, amikor azt jogszabály vagy az alapszabály kötelezően előírja;
 7. az alapszabályban meghatározott módon visszavonja a közgyűlés meghívóját, mely döntéséről haladéktalanul írásban értesíti a Társaság részvényeseit és a közgyűlés valamennyi meghívottját;
 8. a közgyűlésről készített jegyzőkönyvet és a jogszabályban előírt egyéb iratokat, a Központi Banknak és az Integrációs Szervezetnek, illetve – amennyiben azt jogszabály kötelezővé teszi – megküldi a cégbíróságnak;
 9. dönt a szavatoló tőke 15%-át meg nem haladó költségű beruházásokról, fejlesztésekről, projektek indításáról (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is), és meghatározza ezek költségkeretét;
 10. dönt a jóváhagyott beruházási terv keretein túlmenő módosításokról, új cél megjelenítéséről, a meglévő cél módosításáról, a beruházási keret átcsoportosításáról, amennyiben ezekkel a beruházás (beleértve a Társaság üzletszerűen végzett tevékenységi körein kívüli ingatlanbefektetéseket, és a saját célú ingatlan beruházásokat, fejlesztéseket vagy felújításokat is) költsége a szavatoló tőke 10%-át nem haladja meg.
 11. dönt a Társaságnál a döntések előkészítése érdekében a Ptk-ban meghatározott társasági szervek mellett más szervek létrehozásáról;
 12. a jogszabályok, a Társaság alapszabálya és a közgyűlési határozatok keretei között jogosult határozatot hozni minden a Társaság ügyvezetése körébe eső kérdésben, kivéve, ha azt törvény vagy az alapszabály kifejezett rendelkezése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja vagy a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti;
 13. kijelöli a Társaság részvényeinek letétkezelőjét;
 14. dönt telephely, fióktelep megnyitásáról zárásáról, összevonásáról és áthelyezéséről;
 15. dönt gazdasági társaságba történő belépésről és az abból történő kilépésről, továbbá gazdasági társaság alapításában való részvételről, ha a bevitt vagy kivonni kívánt vagyon értéke a 100 millió forintot nem haladja meg;
 16. biztosítja az Integrációs Szervezet jogszabályban biztosított ellenőrzési jogkörének gyakorlásához szükséges feltételeket;
 17. megteszi a szükséges intézkedéseket a központi szabályzatok és a belső szabályzatok közötti összhang megteremtése érdekében;
 18. alkalmazza a központi szabályzatokat, irányelveket;
 19. jóváhagyja az összes olyan belső szabályzatot, amelyet jogszabály az igazgatóság hatáskörébe utal;
 20. a hatálybalépést követő 15 napon belül megküldi az Integrációs Szervezet vagy a Központi Bank számára azokat a szabályzatait, amit az Integrációs Szervezet vagy a Központi Bank szabályzatban előír;
 21. gondoskodik arról, hogy a Társaság az Integráció egységes informatikai rendszere keretei között végezze a tevékenységét;
 22. dönt a Társaság részvényeinek átruházásához való beleegyezésről, ha az alapszabály ehhez a Társaság beleegyezését írja elő;
 23. a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja;
 24. a beszámoló és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni;
 25. az alaptőke felemelés, illetve az alaptőke leszállítás bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés, illetve alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról;
 26. jóváhagyja az igazgatósági tag által a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más jogi személyben - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - történő részesedésszerzést;
 27. a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó döntési hatáskörök (limitek) megállapítása;
 28. dönt az 1.000 millió Ft-ot meghaladó hitelkihelyezések vonatkozásában (ide nem értve a bankközi pénzügyi műveleteket, valamint a betéttel fedezett vállalati ügyleteket), illetőleg döntés az 5.000 millió Ft-ot meghaladó, kizárólag betéttel fedezett vállalati hitelkihelyezések vonatkozásában;
 29. dönt a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
 30. jóváhagyja a nyilvánosságra hozatali elvekről szóló belső szabályzatot,
 31. jóváhagyja a Társaság likviditását, szolvenciáját súlyosan veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó eljárásrendet;
 32. jóváhagyja a Számviteli politikát és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat,
 33. dönt a 100 millió Ft feletti követelés-ingatlan csere (kényszerbefektetések) kérdésében;
 34. dönt az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben fennálló, problémássá vált egyedi követelések 50 millió Ft feletti veszteséggel történő értékesítéséről
 35. dönt a Társaság mindenkori alaptőkéjének 10 %-át elérő összegű hitel felvételéről, valamint az ilyen összegű kezességvállalásról;
 36. jóváhagyja a Társaság és a tulajdonosai, az általa tulajdonolt, illetőleg az azonos anyavállalathoz tartozó más vállalkozással kötendő együttműködési megállapodásokat;
 37. dönt a Társaság által történő ingatlanvásárlásról, a Társaság tulajdonában lévő bármely ingatlan eladásáról vagy lízingbe adásáról;
 38. dönt minden olyan kérdésben, amit a jogszabály, az alapszabály, közgyűlési határozat és más belső szabályzat nem utal a közgyűlés vagy más testületi szerv vagy személy hatáskörébe.

Az Alapszabály 6. Állandó Könyvvizsgáló (8), (9) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

(8)
Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni az auditbizottságot a feladatait ellátó felügyelőbizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve a Központi Bankot.

(9)
A könyvvizsgáló köteles a könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságairól jelentést tenni az auditbizottságnak a feladatait ellátó felügyelőbizottságnak

3. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

Budapest, 2019. április 15.

Takarék Kereskedelemi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közzétéve: 2019.04.15. 16:54
A(z) Közlemény az Takarék Jelzálogbank Nyrt. közleménye.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek