Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / Adó-visszatérítési támogatás
Nyomtatási nézet

Adó-visszatérítési támogatás

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján adó-visszatérítési támogatás vehető igénybe új lakás építésére.


1. Adó-visszatérítési támogatást igényelhet

legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési díj megfizetéséhez, illetve

az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa a

2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, vagy

olyan új lakás építéséhez, amely rendelkezik az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, ha a

támogatás iránti kérelme a használatba vételi engedély kiadását, a használatba vétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását megelőzően került benyújtásra.

Építőközösség tagjaként a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható díj költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

Az építőközösség tagja tagságát az építőközösségi szerződéssel köteles igazolni.


2.
Általános feltételek

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, a 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

3. Személyi feltételek

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 • Társadalombiztosítási jogviszony:

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított1 , - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
 • legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:
 • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
 • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

A biztosítotti jogviszony fennállásának igazolását az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által a kérelem befogadását megelőző legfeljebb 30 napnál nem régebbi kiállított igazolással (OEP igazolás) kell igazolni. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

Az OEP jelenlegi gyakorlata szerint nem állítanak ki igazolást:

 • nappali vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező,
 • nyugdíjas,
 • szociális segélyben részesülő,
 • GYES/GYED-en lévő személy részére.

A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolhatja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell vállalnia, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 5.§ szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül, és e jogállását az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat bemutatásával igazolja.

 • NAV igazolás:

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

A köztartozás-mentességről – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.

Ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köztartozásmentességet – választása szerint – nemleges együttes adóigazolással is igazolhatja:

A 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást, ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

Az elektronikus NAV jövedelemigazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére.

Fontos! Az elektronikus úton kiadott adóhatósági igazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes!

 • Büntetlen előélet:

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Az igénylő feniteket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.

4. Tárgyi feltételek

a) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint a kiskorú gyermek is, abban az esetben, ha a kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a támogatással érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben.

Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

b) Számlabenyújtási kötelezettség:

Az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési díj legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél sem vehető figyelembe az 5%-os vagy 0%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla.

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla2 fogadható csak el.

c) Komfortosság

Az új, építendő lakásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Ezen felül a hitelintézet által elfogadott lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas kell, legyen.

5. Milyen devizanemben érhető el?

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

6. A támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét – a folyósítási feltételek teljesítése esetén - az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára, míg az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

Építő közösség esetén, illetve amennyiben az Igénylő a támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a folyósítás egy összegben, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány benyújtását követően történik.

7. További támogatási formák

Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás mellett:

 

8. Induló díjak

A felszámítható díjak mértéke:

 • Bírálati díj hitel nélküli állami támogatás esetén: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft
 • Értékbecslési díj: 31.668 Ft/ingatlan
 • Helyszíni szemle díja: 18.731 Ft/ingatlan
 • 1 db nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft3


CSOK mellett történő igénylés esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó (az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó), legfeljebb 30.000 Ft bírálati díj számítható fel.

9. További tájékoztatás

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy adótanácsadásnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókokban, vagy a Takarék honlapján a www.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó hirdetményt, jogosultság kalkulátorokat, valamint Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatot is megtalálja.

A kapcsolódó hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan rendelkezésre álló jövedelmet. Gondolja végig, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud a hitel törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmekre mennyire számíthat tartósan.

Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek a Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókjainak munkatársai vagy a TeleBank (06-1-3344-344) ügyfélszolgálata. További hasznos információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Felügyeleti honlapján található hitel- és lízing termékválasztó programjából (http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo), illetve az MNB hitelfelvétellel kapcsolatos, egyéb információkat tartalmazó oldalairól.


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Bank a hitelbírálat jogát fenntartja, és bármely, itt felsorolt támogatás, csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén folyósítható!

A hirdetésben szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

1 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint

2Az építési telek ÁFA tartalmára vonatkozóan ez a feltétel nem vizsgálandó.

3A hitelintézet az igénylő erre irányuló kérelme esetén és/vagy ha a kérelem benyújtásához nem mutatja be azt, a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot hiteles tulajdoni lap másolat helyett nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi, amely a 1996. évi 85. Díjtörvény alapján egy alkalommal díjmentes.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek