Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / Akadálymentesítési támogatás
Nyomtatási nézet

Akadálymentesítési támogatás

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján a mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes új lakás vásárlásához, vagy építéséhez, valamint meglévő, lakóépületen, használt lakáson végzett akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térintendő állami támogatás nyújtható.

1. A támogatás célja

Akadálymentesítési támogatás igényelhető:

 • akadálymentes új lakás építéshez, vagy
 • akadálymentes új lakás vásárlásához, vagy,
 • meglévő lakóépület, vagy lakás akadálymentesítéshez,

amennyiben az igénylő saját maga, vagy a vele együtt költöző/egy háztartásban élő - Ptk. szerinti - közeli hozzátartozója (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér), illetve élettársa a mozgáskorlátozott személy.

A támogatást a mozgáskorlátozott személy, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, ha a mozgáskorlátozott személy

a)     a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért

b)    ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.

Akadálymentesítési munkák a következők:

 • lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
 • elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
 • kaputelefon beszerelése,
 • korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
 • ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
 • beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
 • felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
 • elektromos szerelvények, aljzatok, kapcsolók áthelyezése,
 • különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
 • higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanytálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,
 • lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Az akadálymentesítési munka része a munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.

2. Jogosultak köre

A támogatást igényelhető

a)     akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához, ha az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,

b)    meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez,

ba) ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,

bb) ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.

Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság megállapítását építés esetén legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzően, vásárlás esetén legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül lehet kérni a hitelintézettől.

3. A támogatás devizaneme

A támogatás kizárólag forintban igényelhető (HUF).

4. A támogatás összege

A támogatás összege: személyenként legfeljebb 300 ezer forint lehet.

Ugyanazon személyre tekintettel az akadálymentesítési támogatás a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével ismételten igényelhető.

Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

A támogatást hitelintézeteknél lehet igényelni. A kérelem elbírálása során ki kell kérni a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) szakmai véleményét.

5. Személyi feltételek

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

a)  a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,

 • a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
 • a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről szóló hatályos igazolás másolatát, vagy
 • a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, abban súlyosan akadályozott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát

b)  a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges, fent említett iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálatát - a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

6. Tárgyi feltételek

Az a 12/2001. (I.31.) Kormányrendeletben meghatározott természetes személy veheti igénybe, akinek saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak – korszerűsítés esetén a korszerűsítendő és az akadálymentesítési céllal korszerűsítendő lakás kivételével - lakástulajdona, állandó használati joga nincs, illetve ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs.

Az alábbi lakástulajdon, illetve tulajdoni hányad közül legfeljebb az egyik pontban foglaltak fennállása megengedett az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen, legfeljebb egy lakás vonatkozásában:

 • legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, amely tulajdonközösség megszüntetése, öröklés vagy ajándékozás útján került a tulajdonába,
 • a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy
 • a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte.

A lakástulajdonosnak az akadálymentesítési támogatás utolsó részfolyósítását követően legfeljebb egy éven belül lakcímkártyával igazolnia kell, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakására tekintettel a kedvezményt az állam folyósította.

7.  Számlabenyújtási kötelezettség

A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról, illetve ha az igénybevett támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban: számla).

Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár - ide nem értve a telek vételárát - 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.

A lakásépítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként. Az építési engedély köteles munkák esetén, az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlát lehet bemutatni, az időkorlát nem vonatkozik az adó-visszatérítési támogatás esetén az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek vételáráról kiállított számla kiállítási dátumára.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át (foglaló) fizeti meg készpénzben, a fennmaradó vételárrészt az eladó által megjelölt fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.

8. Saját erő

Az igénylő rendelkezésére álló saját erőként kell számításba venni a korábban − 5 éven belül− értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:

 • az értékesített lakást terhelő és az értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad eladási árából visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • az értékesített lakás vásárlása vagy építése érdekében felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsönnek az értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad eladási árából végtörlesztett összegével,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 • támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával,
 • a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
 • olyan számlával vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaságbíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg.

A támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

9. További támogatási formák

Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az akadálymentesítési támogatás mellett:

10. Kamat, díjak, jutalékok

Akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

11. További tájékoztatás

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy adótanácsadásnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókokban, vagy a Takarék honlapján a www.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó hirdetményt, jogosultság kalkulátorokat, valamint Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatot is megtalálja!

A kapcsolódó hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan rendelkezésre álló jövedelmet. Gondolja végig, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud a hitel törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmekre mennyire számíthat tartósan.

Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek a Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókjainak munkatársai vagy a TeleBank (06-1-3344-344) ügyfélszolgálata. További hasznos információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Felügyeleti honlapján található hitel- és lízing termékválasztó programjából, illetve az MNB hitelfelvétellel kapcsolatos, egyéb információkat tartalmazó oldalairól.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy kapcsolódó hitel esetén a Bank a hitelbírálat jogát fenntartja, és bármely, itt felsorolt támogatás, csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén folyósítható!

A hirdetésben szereplő Akadálymentesítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek