Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Fizetéskönnyítési lehetőségek és a követeléskezelés folyamata / Árfolyamgát – a deviza alapú jelzáloghitelek törlesztési árfolyamának rögzítése
Nyomtatási nézet

Árfolyamgát – a deviza alapú jelzáloghitelek törlesztési árfolyamának rögzítése

Igénylési lehetőség megszűnt 2014.12.06-tól, Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján.

Tájékoztató az elszámolással valamint gyűjtőszámlahitellel egyaránt érintett ügyfelek részére

Az árfolyamgát 5 éves időszakra biztosít törlesztési védelmet a devizaárfolyamok elmozdulása esetére.

Kinek ajánljuk?

 • akiknek korábban folyósított jelzáloghitelük van, és
 • akik a jelzáloghitelt forintban törlesztik, valamint
 • akik jelzáloghitele esetében a hitel fedezete lakóingatlan*, és
 • akiknek nincs végrehajtási folyamat a fedezeti ingatlanukon.

Az árfolyamgát időszaka alatt a devizahitel törlesztése rögzített árfolyamon történik, így Ügyfelünknek ezen időszak alatt nem kell az árfolyamkockázattal számolnia.

*A hatályos jogszabály szerint lakóingatlannak minősül az olyan ingatlan, ami lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó földrészlettel, az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, valamint minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább 2011. január 1.-től a hiteladós bejelentett lakóhelye, amelyet lakcímkártyával vagy személyi igazolvánnyal igazol.

Hogyan igényelheti?

Foglaljon telefonon időpontot az ügyintézéshez a TeleBankon, a 06-1/2121-100-as telefonszámon!

Mit is jelent az árfolyamgát?

 • átmeneti időre, legfeljebb 60 hónapra szóló csökkentett törlesztést biztosító fizetéskönnyítési lehetőség,
 • a törlesztés az átmeneti időszakban rögzített árfolyamon történik,
 • a rögzített árfolyam és a tényleges árfolyam közötti különbségből keletkező összeg egy külön hitelből, a gyűjtőszámlahitelből kerül folyósításra,
 • a gyűjtőszámlahitelből eredő tartozást az árfolyamrögzítési időszakot követően részletekben kell visszafizetni,
 • az árfolyamrögzítési időszakban a bank és a Magyar Állam a rögzített árfolyam és a tényleges törlesztési árfolyam közötti különbözet megfizetéséhez támogatást nyújt.


Az árfolyamrögzítéshez kapcsolódó árfolyamsávhatárok:

Rögzített árfolyam

Gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó sávhatárok

Felső sávhatár

CHF

180 HUF/CHF

180-270 HUF/CHF

270 HUF/CHF

EUR

250 HUF/EUR

250-340 HUF/EUR

340 HUF/EUR


Milyen támogatást nyújt a bank és a Magyar Állam?

 • A rögzített és a felső sávhatár közötti piaci árfolyam esetén a deviza alapú hitel aktuális törlesztőrészletének rögzített árfolyam feletti részéből a kamat- és kamatjellegű díj, vagy költséghányad (kivéve késedelmi kamat) összegét a bank és a Magyar Állam megtéríti az Ügyfélnek,
 • A felső sávhatár feletti árfolyammal számolt aktuális törlesztőrészletet teljes egészében a Magyar Állam téríti meg.
 • A kérelemmel kapcsolatos ügyintézést a Takarék Kereskedelmi Bank díjmentesen biztosítja.
 • A megkötött szerződések alapján készült, egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásásnak díját a bank fizeti.

Meddig tart az árfolyamrögzítés?

Kezdő időpont:

A gyűjtőszámlahitel szerődés alapján tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat bank részére történő átadásától számított második törlesztési esedékességi nap.

Záró időpont:

A kezdő időponttól számított 60 hónap, vagy

 • korábban lejáró deviza alapú kölcsön esetén a deviza alapú kölcsön lejáratának napja,
 • a fizetési késedelem 181. napja,
 • végrehajtási eljárás miatt történő felmondás esetén a felmondás napja.


Leállítható-e az árfolyamrögzítés?

Az árfolyamrögzítés kezdő időpontjától számított 36. hónapot követően, legkésőbb a záró időpontot megelőző második törlesztési esedékességig az Ügyfél írásban kérheti az árfolyamrögzítés megszüntetését. A bank a kérelem benyújtását követő 30 nap utáni első esedékességi időponttól megszünteti az árfolyamgátat és ettől az időponttól megkezdődik a törlesztési időszak.

Ki élhet az árfolyamgát lehetőségével?

Minden Magyarországon élő magánszemély, akinek élő, jelzálogfedezetű devizahitele van, és azt forintban törleszti igényelheti az árfolyamgátat, ha:

 • a devizakölcsön fedezete lakó, illetve a törvényben meghatározott egyéb ingatlan
 • a devizakölcsön tartozást olyan ingatlanfedezet biztosítja, amelyen nincs végrehajtás
 • a devizakölcsön nem áll más állami fizetéskönnyítő program hatálya alatt,
 • a devizahitel lejáratakor az adósok legalább egyikének életkora nem haladja meg a 75. évet.

Amennyiben a devizahitelhez Áthidaló kölcsön kapcsolódik, a Gyűjtőhitelt az Áthidaló kölcsön törlesztési szakaszában veheti igénybe az Ügyfél.

Milyen költségei vannak az árfolyamrögzítésnek?

A kérelemmel kapcsolatban a Takarék Kereskedelmi Bank  díjat nem számít fel, valamint a megkötött szerződés alapján készült egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának díját a bank fizeti.

Hogyan történik a gyűjtőszámlahitel törlesztése?

Az árfolyamrögzítési időszakban a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből eredő tartozást törleszteni nem kell, a devizahitelt pedig rögzített árfolyamon törlesztheti.

A devizahitel és a gyűjtőszámlahitel két külön hitel, ezért ha Ügyfelünk igénybe veszi az árfolyamgát lehetőségét, akkor az árfolyamrögzítési időszak lejáratát követően mindkét hitelt törlesztenie kell. A devizakölcsön törlesztése az aktuális, bank által alkalmazott törlesztési árfolyamon történik. A Gyűjtőszámlahitel törlesztőrészlete - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - nem haladhatja meg a devizahitel utolsó rögzített árfolyamú havi törlesztőrészletének 15 %-át.

Hogyan kamatozik a gyűjtőszámlahitel?

Az árfolyamrögzítési időszakban a gyűjtőszámlahitel a törvényben meghatározott mértékű ügyleti kamattal (3 havi BUBOR) kamatozik, a kamat három havonta tőkésítésre kerül. Az árfolyamrögzítés lejáratát követően a kamat mértéke megegyezik a bank által a deviza alapú kölcsön céljával azonos célra nyújtott, forint alapú piaci kamatozású kölcsön kamatával.

Milyen támogatást kaphatnak a közszférában dolgozók?

Közszférás Ügyfeleink által igényelhető támogatások:

 • a gyűjtőszámlahitelhez kamattámogatás,

A kamattámogatás mértéke 3 %, amely gyermekenként további 1 %-kal növekszik. A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértékét. A kamatkedvezmény egy gyűjtőszámlahitelhez igényelhető. A közszférában dolgozók által igényelhető kamatkedvezmény a gyűjtőszámlahitel törlesztőrészletének 180 napot meghaladó fizetési késedelme esetén megszűnik.

Kik a közszférában dolgozók?

 • A gyűjtőszámlahitel tekintetében közszférában dolgozónak minősülnek az alábbi foglalkoztatottak:
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő
 • a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető
 • a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja
 • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatály alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja
 • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatály alá tartozó foglalkoztatott
 • a igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatály alá tartozó alkalmazott
 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülő
 • a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester
 • az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy


Mik a támogatások igénylésének feltételei?

 • A közszférában dolgozónak munkáltatói igazolással kell igazolnia, hogy a közszférában dolgozik és nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt (a munkáltatói igazolás a kérelem benyújtásakor nem lehet 10 napnál régebbi).
 • A közszférában dolgozónak az eredeti devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel adósának vagy adóstársának kell lennie.
 • A közszférában dolgozónak a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban:
 • 2011. december 1. napjától a kérelem benyújtásának időpontjáig folyamatosan bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie és életvitelszerűen az ingatlanban kell laknia, valamint
 • legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie
 • A közszférában dolgozó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 2011. december 1. napjától a kérelem benyújtásának időpontjáig folyamatosan a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonna nem lehet.

A törlesztési árfolyamkorlát tehát 5 éves időszakra védelmet biztosít a devizaárfolyamok elmozdulása esetére, azonban az igénybevevő Ügyfélnek tisztában kell lennie az alábbiakkal:

 • A védelmi időszak alatt bekövetkező svájci frank és euró kamatok növekedésére nem nyújt védelmet. Vagyis a kamatok változásának kockázata továbbra is fennállhat.
 • Az igénybevevő Ügyfelek számára mérlegelni kell, hogy az árfolyamgát hatásaként létrejövő alacsonyabb törlesztőrészlet átmeneti jellegű, amely 5 év után egy új, szintén az Ügyfelet terhelő forint hiteladósság formájában jelenik meg a devizahitel mellett.
 • A jogszabály korlátot állít fel arra nézve, hogy a védelmi időszak után a havi törlesztőrészlet milyen mértékben nőhet. Az aránytalanul magas havi teher kiküszöbölése azonban technikailag nem az adósság csökkentésével, hanem a kölcsön futamidejének meghosszabbításával oldható meg, vagyis az adósság visszafizetésének időbeli hosszát növeli.
 • Az Ügyfél a kezdő időponttól számított 36. hónapot követően, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig egyoldalú írásbeli nyilatkozattal kérheti a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését. Ilyen kérelem benyújtását követően a Bank a kézhezvételt követő 30 nap utáni első esedékességtől megszünteti a rögzített árfolyam alkalmazását és ettől az időponttól megkezdődik a törlesztési időszak.
 • Ha az igénybevevő Ügyfél az árfolyamvédelmi időszak alatt 180 napon túli késedelembe esik (ideértve a lakás-előtakarékosségi-, illetve az életbiztosítási szerződésben vállalt, lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségből eredő tartozást is), akkor a 181. napon az Ügyfél automatikusan kiesik a Programból. Ennek bekövetkezése esetén az Ügyfél nem vehet részt újabb fizetéskönnyítési programban.
 • A Gyűjtőszámlahitelt csak akkor lehet előtörleszteni, ha az alap devizakölcsön teljes előtörlesztése már megtörtént. A devizakölcsön előtörlesztésének elszámolására a Bank által alkalmazott aktuális törlesztési árfolyamon és nem a rögzített árfolyamon kerülhet sor.
 • A meghatározott elszámolási árfolyamszintek rögzítettek, ezek a védelmi időszakban 180 HUF/CHF, illetve 250 HUF/EUR mértékben kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a tényleges piaci árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az Ügyfélnek mindaddig a rögzített árfolyamon kell törlesztenie kölcsönét, amíg van fennálló gyűjtőszámlahitel tartozása.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek

Értékbecslés

Nálunk hitelkérelem benyújtása nélkül is megtudhatja mennyit ér az ingatlana! Sőt, azt is megmondjuk, hogy mekkora összegű jelzáloghitelt vehetne fel az ingatlan fedezete mellett!

Részletek