Fogalomtár

B

Bank

a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48., Cg. 01-10-045459, pénzforgalmi számlaszám: 19017004- 01110201-82300009), továbbá a Szerződésben foglalt bármely kötelezettség vállalására általa jogszerűen felhatalmazott harmadik személy. A Bank a hatályos pénzforgalmi szabályok alapján pénzforgalmi szolgáltatónak minősül.

Bankfiók

az ügyfélforgalom számára nyitva álló banki helyiség, amelyben az Ügyfelek a Bank szolgáltatásait személyesen vehetik igénybe.

Banki nap / Munkanap

minden olyan munkanap, amelyen a Bank üzleti tevékenység céljából nyitva tart.

Bankkártya

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel az Ügyfél - rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más azonosító használata révén - rendelkezhet a Bankkal szemben fennálló, a Bankkártya alapjául szolgáló bankszámla-követeléséről.

Bankszámla

az Ügyfélnek a Banknál a Bank által forintban vagy a Hirdetményben nevesített devizanemben vezetett, a pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési Számlája, amelyen pénzforgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le, és amelyre a Bank a napi záróegyenleg alapján kamatot fizet (magában foglalja a lakossági és a pénzforgalmi Bankszámlákat).

Befektetési ajánlás

pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé.

Befektetési alap

 

A Kbftv.-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma. 

 

Befektetési alapkezelési tevékenység

a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (pénzügyi eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele.

Befektetési alapkezelő

befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, vagy fióktelep, továbbá befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező alternatív befektetési alapkezelő. 

Befektetési elemzés

pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást. A Bank befektetési elemzést kizárólag saját kezdeményezésére készít és teszi elérhetővé az Ügyfelek számára.

Befektetési jegy

a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír;

Befektetési Számla

a Bank által az Ügyfél részére vezetett ügyfélszámla, Értékpapírszámla és Értékpapír Letéti Számla, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb számlák (alszámlák) együttesen.

Befektetési tanácsadás

a Bszt.-ben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az Ügyfél részére adott, e törvény szerinti előzetes és utólagos tájékoztatást.

Befektetési vállalkozás

aki a Bszt. szerinti tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt, vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a Bszt. 3. §-ában meghatározottakat.

Befektető

az a személy, aki befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja, illetve a kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa.

Befektető Védelmi Alap (BEVA)

A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

Befogadás

A kölcsönkérelem akkor minősül befogadottnak,ha az Ügyfél a kölcsönkérelmi nyomtatványt megfelelően és teljes körűen kitöltve,a kérelemhez szükséges alaki/formai és tartalmi feltételeknek megfelelő összes dokumentummal együtt benyújtotta, és a befogadás tényét a Bank írásban visszaigazolta. 

Betét

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti betétszerződés vagy a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet szerinti takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelés, ideértve a hitelintézetnél a fizetésiszámla-szerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is.

Birtokfejlesztési kölcsön

az FHB Jelzálogbank Nyrt. által termőföld vásárlására nyújtott jelzáloghitel a vonatkozó jogszabály feltételei és keretei között.

Biztosíték

olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az Adós Bank felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja, illetve amelyből a Bank az Adós nem teljesítése esetén kielégítést kereshet.

Biztosítéki ingatlan

az az ingatlan, melynek fedezete mellett a Bank hitelt nyújt.

BKR (Bankközi Klíring Rendszer)

a belföldi átutalások kezelését lebonyolító, hazai hitelintézetek közötti elszámoló rendszer, amelyet a GIRO Zrt. üzemeltet.

Boríték funkció

a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételének NetB@nkon keresztül történő kezdeményezése esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy több megbízását „Borítékba” helyezzen, amelyeket egy SMS-ben kapott jelszó használatával küldhet be teljesítésre.

Bszt

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.

BUBOR

"BUBOR" (Budapest Interbank Offer Rate) jelenti azt az éves kamatlábat (felfelé kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amelyet a Reuters monitor azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank ( www.mnb.hu ) által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel ("BUBOR oldal"). A Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), amelyet a releváns BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek, feltéve, hogy legalább négy fixáló bank közöl ilyen kihelyezési kamatlábat. 

A Bank az ügyleti kamatot jogosult meghatározni Referencia kamatlábhoz kötötten is. Ezen konstrukciók esetében az ügyleti kamatlábat a referencia kamatláb (báziskamat) és a kamatfelár együttesen alkotják. Az alkalmazott referenciakamat típusát az adott termék esetén a Hirdetmény tartalmazza. Amennyiben a Bank irányadó referencia kamatlábnak a hat havi BUBOR-t tekinti, a Bank a báziskamat mértékének meghatározásakor az érintett hónap első munkanapját megelőző második munkanapon jegyzett hat havi BUBOR mértékét veszi figyelembe.

Amennyiben az előzőek szerint meghatározott napon 6 havi BUBOR nem kerül jegyzésre, úgy az e napot közvetlenül megelőző olyan napon jegyzett értéket alkalmazza, amelyen 6 havi BUBOR jegyzésre került.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek