Fogalomtár

F

Fedezetlenségi kamat

a Bankszámlaegyenleg,,illetve Folyószámla-hitel esetén a folyószámla-hitelkeret túllépése esetén a túlhívott összeg után,annak kiegyenlítésig felszámított kamat.

Felelős őrzés

lásd: Megbízás nélküli ügyvitel

Felszámolási eljárás

a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Felügyelet vagy MNB

a Magyar Nemzeti Bank.

FHB

az FHB Jelzálogbank Nyrt. (1082 Budapest, Üllői út 48., Cg. 01-10-043638), továbbá a Szerződésben foglalt bármely kötelezettség vállalására általa jogszerűen felhatalmazott harmadik személy.

FHB Bankcsoport

az FHB és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 172. § (1) bekezdése alapján vele együttesen összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmények.

FHB jelzáloglevél

az FHB Jelzálogbank Nyrt. által mindenkor kibocsátott jelzáloglevelek.

FIFO elv

olyan készletértékelési módszer, eljárás, amely során az először beérkezett, megvásárolt készlet (értékpapír) kerül elsőként kivezetésre, felhasználásra.

Finanszírozási arány

a biztosítéki ingatlan elhelyezkedésétől, típusától, az adós minősítés eredményétől, és a bírálati módtól függő maximális százalékos érték. A biztosítéki ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének és a finanszírozási aránynak a szorzata határozza meg a biztosítéki ingatlanok értéke alapján maximálisan nyújtható kölcsön összegét. Ezt az összeget korlátozza a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott, a kölcsön – vagy a biztosítéki ingatlant terhelő korábban nyújtott kölcsön - devizanemétől függő a Biztosítéki ingatlanok piaci értékének arányában meghatározott limit.

Fizetendő teljes összeg

a Hitel teljes összege, és a Hitel teljes díjának összege, amely utóbbi a teljes hiteldíj mutató (THM) számítására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály rendelkezési figyelembe vételével kerül kiszámításra.

Fizetési határidő (Hitelkártya esetében)

a Türelmi időszak utolsó napja. Abban az esetben, ha a Türelmi időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor az adott Fizetési határidő az e munkaszüneti napot követő első munkanap lesz.

Fizetési megbízás

a pénzforgalomban használt kifejezés, a Fizető fél vagy a Kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás illetve az átutalási végzés.

Fizetési művelet

a pénzforgalomban használt kifejezés, a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult vagy az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.

Fizetési számla

a pénzforgalomban használt kifejezés, a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló számla - ideértve a lakossági és a pénzforgalmi Bankszámlát is.

Fizetésképtelenség

olyan helyzet, amikor az adós nem képes megfizetni hitelezőjének a lejárt tartozását.

Fizető fél

a pénzforgalomban használt kifejezés, az a jogalany,

  • aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
  • aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
  • akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik.

Fizetőképesség

az ügyféllel/ügyfelekkel szembeni azon elvárás, melynek alapján a kölcsön visszafizetését a Bank biztosítottnak vélelmezi. Az ügyfelek fizetőképességének vizsgálata az ügyfelek háztartása bevételeinek és kiadásainak (költségvetésének) figyelembevételével, valamint a fogyasztási szokások elemzésével történik.

Fogyasztó

Az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint az értékpapír kibocsátása mellett megvalósuló zálogkölcsönnyújtás esetén a zálogtárgy birtokát hitelezőre átruházó természetes személy.

Folyamatos kibocsátás

a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje mindig az értékesítésük időpontjától kezdődik.

Folyósítás napja

az a nap, amely értéknapon a kölcsön (rész) összegével a Bank az Adós hiteltartozásának nyilvántartására szolgáló számláját megterheli, és a Kölcsönt az adós rendelkezésére bocsátja.

Folyósítási árfolyam

a nem lakáscélú devizahitelek forintban történő folyósítása esetére az FHB Jelzálogbank Nyrt. által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben valamint a Bank internetes honlapján közzétett, FHB Jelzálogbank által jegyzett napi árfolyam.

Folyósítási jutalék

egyes kölcsönök folyósításakor, a kölcsön folyósításáért a folyósító bank által felszámított, az Ügyfél által fizetendő díj.

Folyószámla-hitel

a Bank által Szerződés alapján jutalék ellenében az Ügyfél rendelkezésére tartott, rulírozó hitelkeret,amely hitelkeret terhére a Bank Kölcsön(öke)t folyósít, amennyiben a kapcsolódó bankszámla egyenlege az adott fizetési megbízás teljesítéséhez nem elegendő.

Fordulónap

Hitelkártya esetén az Elszámolási időszak utolsó napja, amelyen a Bank a Hitelkártya-számlával kapcsolatos elszámolásokat végrehajtja, és a Forgalmi kivonatot kiállítja. A Főkártyabirtokos által választható Fordulónapok lehetséges időpontjait a mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.

Forgalmazó

az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet.

Forgalmi érték

lásd: Piaci érték

Forint folyósítási limit

a devizahitelek forintban történő folyósítása esetén alkalmazott limit, melynek összegét az Bank az Ügyfél által maximálisan folyósítani kért forintösszeg és a Bank által az Ügyfél részére megállapított maximálisan nyújtható forint kölcsönösszeg figyelembe vételével határozza meg és felek a kölcsönszerződésben rögzítik, és amely a kölcsön devizaösszegét hivatott korlátozni egy esetlegesen bekövetkező árfolyam emelkedés esetére. Amennyiben a kölcsön folyósításakor korlátozó szerepe ténylegesen érvényesül, ennek az összegnek a folyósításkori deviza ellenértéke válik a Hitelfelvevő Bankkal szembeni kötelezettségévé.

Futamidő

a hitel futamideje, vagyis az időperiódus, amely alatt az adós az igénybevett kölcsönt és járulékait a szerződésben meghatározott ütemezésben ( általában havi törlesztő részletekben) a Banknak visszafizeti.

Függő jóváhagyások funkció

a pénzforgalomban használt kifejezés. a,  gazdálkodó szervezet számlatulajdonosok pénzforgalmi bankszámla felett, NetB@nkon keresztül történő rendelkezése esetén, a Rögzítő által felvitt fizetési megbízásokat, az Aláírási joggal rendelkező Felhasználó, illetve a Második helyi aláíró által rögzített és aláírt fizetési megbízásokat, az Első helyi aláírási joggal rendelkező Felhasználó az NetB@nkban, ebből a funkcióból (egyszerre) továbbíthatja a Banknak.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek