Fogalomtár

H

Használati jog megosztás

osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített, az összes tulajdonos által aláírt okirat, amely pontosan tartalmazza, hogy melyik tulajdonos, melyik ingatlanrészt (épületrész, telekrész) használhatja közösen, illetve kizárólagosan.

Házassági vagyonjogi szerződés

a házassági vagyonjogi szerződés olyan, közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt szerződés, amely lehetőséget ad a házasulóknak arra, hogy a törvény rendelkezéseitől eltérően határozzák meg a házassági életközösségük tartalmára, hogy mely vagyon kerül a közös, illetőleg a különvagyonba.

Helyesbítés

pénzforgalomban használt fogalom, az Ügyfelet megillető azon jog, hogy kezdeményezze az általa jóváhagyott, de a Bank által hibásan teljesített, vagy a jóvá nem hagyott, és jóváhagyás hiányában teljesített fizetési művelet kijavítását.

Hirdetmény

a Bank által a Bankfiókokban kifüggesztett, internetes honlapján elérhető, és az Ügyfél kérésére részére egyéb módon is díjmentesen hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások kamat-, költség-, díj és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. 

Hitel (szerződés)

a hitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás, valamint az értékpapír kibocsátása mellett nyújtott zálogkölcsön

Hitel és pénzkölcsön nyújtása

 • hitelnyújtás: a hitelező és az Adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet végzésére,
 • pénzkölcsönnyújtás:
 1. a hitelező és az Adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni,
 2. minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet,
 3. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység,
 4. zálogkölcsön nyújtása, valamint
 5. csoportfinanszírozás,

a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

Hitel teljes díja

 

A Bank által ismert, a teljes hiteldíj mutató (THM) számításánál figyelembe veendő minden ellenszolgáltatás, amelyet az Ügyfél a hitel szerződés alapján megfizet.

 

Hitelbírálat

az a folyamat, melynek keretében a Bank meghatározza az Ügyfélnek nyújtható hitel összegét. A hitelbírálat keretében kerül sor egyrészt a fedezetként felajánlott ingatlanok / egyéb fedezetek értékének meghatározására, másrészt a hiteligénylők illetve háztartásuk hitelképessége minősítésére. A minősítés célja, hogy a Bank meg tudja becsülni azt a havi törlesztőrészlet-összeget,, amelyet a hitel felvétele esetén a hiteligénylők háztartása még biztosan el fog bírni.

Hitelbiztosítéki érték

valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke (mely a forgalmi értékből kerül levezetésre). A hitelbiztosítéki érték megállapítása során a folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait veszik figyelembe, amelyek várhatóan a jövőben annak bármely tulajdonosát megilletnék. A hitelbiztosítéki érték alacsonyabb, mint az ingatlan forgalmi értéke. 

Hitelfedezeti biztosítás

A hitel biztosítékául kikötött vagy elfogadott biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi vagy a hitelezőt jelöli meg kedvezményezettként. A hitelfedezeti biztosítás célja, hogy a hitelt felvevő előre nem látható, rajta kívül álló okok bekövetkezte miatt esetleg nem tudná fizetni hitelét, akkor biztosító helyt álljon helyette a Bank felé.

Hitelkamat

az igénybevett hitel után kamatot kell fizetni, amely lehet az egész futamidő alatt változatlan ( fix) vagy változó, de kamatperióduson belül állandó. A kamatot a Bank általában a havi törlesztő részletekben  szedi be. A hitel kamata (amennyiben adott hitelfajtának van kamatperiódusa) kamatperiódushoz kötött, mértéke a kamatperióduson belül nem módosul.

Hitelkártya

 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, mellyel a kártyabirtokos (rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más azonosító használata révén) a Bank által biztosított - szabad felhasználású - hitelkeret felett rendelkezhet.

 

Hitelkártya-számla

A Bank által forintban (HUF) nyitott és vezetett technikai elszámolási számla, amely a Hitelkártyával végrehajtott tranzakciók, valamint a kapcsolódó díjak, költségek, kamatok és jutalékok elszámolására szolgál. A Hitelkártya szerződésben meghatározott Hitelkerettel kerül megnyitásra, amelyet a Bank a Kártyabirtokos(ok) rendelkezésére tart.

Hitelkeret

 

Hitelkártyához biztosított hitelkeret: A Bank által jóváhagyott, keretösszeg, mely megegyezik a Hitel teljes összegével. A keretösszeg erejéig a Fő- és Társkártyabirtokos tranzakciókat bonyolíthat a Hitelkártya-számlához kibocsátott Hitelkártyákkal.

 

Hitelkiváltás

 

meglévő hitel(ek) hitelből történő kifizetése. A hitelkiváltás lehetőségével élő Ügyfél meglévő hitelét/hiteleit visszafizetheti úgy, hogy a kiváltandó hitelnél kedvezőbb kondíciókkal rendelkező hitelt vesz fel, így több hitel egyidejű törlesztése helyett a továbbiakban csak egy hitel részleteit kell fizetnie.

 

Hitelkockázat-mérséklés

a hitelintézet által alkalmazott eljárás a hitelintézet kitettségeivel összefüggő hitelkockázatok csökkentésére.

Hitelkonverziós eladási árfolyam

 

2010. december 11. napjáig valamennyi, 2010. december 12. napjától a nem lakáscélú deviza alapú hitel szerződések alapján az Ügyfelet terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott és elszámolt fizetési kötelezettség forintban történő megfizetésének esetére a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben valamint a Bank internetes honlapján közzétett, a tranzakció végrehajtásakor érvényes napi árfolyam.

 

Hitelkonverziós középárfolyam

 

a lakáscélú devizahitelek forintban történő folyósítása és 2010. december 12. napjától az Ügyfelet terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott és elszámolt fizetési kötelezettség forintban történő megfizetésének esetére a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben valamint a Bank internetes honlapján közzétett, a tranzakció végrehajtásakor érvényes napi árfolyam.

 

Hitelkonverziós vételi árfolyam

 

a nem lakáscélú devizahitelek forintban történő folyósítása esetére a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben valamint a Bank internetes honlapján közzétett, a tranzakció végrehajtásakor érvényes napi árfolyam.

 

Hitelreferencia-szolgáltatás

 • banktitkot nem sértő bankinformáció díjazás ellenében történő nyújtása vagy
 • a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelés.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

 

Hpt.

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek