Fogalomtár

K

Kamatfelár

a Bank által – elsősorban az Ügyfél banki kockázata,vagy egyéb szempontok alapján – saját hatáskörében-meghatározott, éves százalékban kifejezett mérték, amely a kamatbázissal együttesen alkotja az Ügyfél által fizetendő kamatot. 

Kamatperiódus

 

a kamat módosításának gyakoriságát mutatja. Kamatperióduson belül a kamat fix, állandó, mértéke megváltoztatására csak a kamatperiódus fordulónapján van lehetőség. A kamatperiódus hossza az ügyleti évtől eltérő lehet, azonban az első kezdő napja egybeesik a kölcsön kezdőnapjával.

 

Kamatperiódus fordulónapja

a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő naptári nap.

Kbftv.

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2014. évi XVI. számú törvény.

Kedvezményezett

 

pénzforgalomban használt fogalom, a Számlatulajdonos által kedvezményezettként a hitelintézetnek írásban bejelentett személy, aki a bankszámla pozitív egyenlegére hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül jogosult

Biztosítási szerződésben az a természetes vagy jogi személy, akit ekként határoztak meg, és aki a biztosító szolgáltatására a kockázati esemény bekövetkeztekor jogosult.

 

KELER Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.: a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásával, az ügyletek teljesítésének biztosításával, tőzsdeforgalmi- és letéti számlavezetéssel, értékpapír számlavezetéssel, a letétkezelők részére letéti szolgáltatások nyújtásával és részvénykönyv-vezetéssel foglalkozó szervezet, elszámolóház.

KELER-képes értékpapír

 

a KELER mindenkor hatályos értékpapír befogadási listáján meghatározott értékpapírok.

 

Keretszerződés

 

a pénzforgalomban használt kifejezés,a jogviszony létesítése céljából, a Bank és az Ügyfél között megkötött Szerződés, amelynek elválaszthatatlan része a termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó ÁSZF és, Hirdetmény.

A Felek között létrejött írásbeli megállapodás befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtására, amely alapján konkrét szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan egyedi szerződések jöhetnek létre.

 

Késedelmi kamat

 

az esedékességkor vissza nem fizetett kölcsön, illetve a hitelintézet felé fennálló bármely tartozás után- az Ügyfél által fizetendő, a kikötött ügyleti kamat, és azon felül az esedékességtől járó további, jogszabályban, illetve a Bank Hirdetményében meghatározott mértékű kamat.

 

Készfizető Kezes

 

a kezesség, mint személyes biztosíték, speciális típusa, amikor az adós nemfizetése esetén a hitelező Bank közvetlenül (sortartás nélkül) a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében. A készfizető kezesség esetén a kezes a tartozás megfizetéséért az adóssal egy sorban köteles helytállni.

 

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz

 • a csekk,
 • az elektronikus pénz,
 • a pénzforgalmi szolgáltató és az Ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét.

Kézbesítési megbízott

 

az a személy, aki a tartósan külföldön tartózkodó magyar vagy külföldi adósok/ ügyfelek esetén, - amennyiben az ügyletben adóstársként nincs bevonva olyan személy, aki folyamatosan Magyarország területén tartózkodik- a banki küldeményeket az adós nevében, és rá kiható hatállyal átveszi.

 

Kezdő nap

 

jelzáloghitel esetén a Kölcsön - több részletben történő folyósítás esetén a Kölcsön első részletének - folyósítási napja, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a kölcsön törlesztőrészleteinek és törlesztési ütemezésének meghatározása. E nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja is.

 

Kezelési költség

 

egyes hiteltípusok esetén a törlesztőrészlet részeként a kamat mellett kezelési költséget is fizetni kell a Bank részére.

 

Kezes

 

a kezesség a szerződés teljesítésének személyi biztosítéka. A Bank és a kezes közötti szerződésben a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós/Adóstárs nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni. Fajtái: sortartó kezesség, és készfizető kezesség.

 

KHR

Központi Hitelinformációs Rendszer. A vonatkozó törvényben foglaltaknak megfelelő adósnyilvántartás, ahova a hazai pénzügyi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek, pénzügyi vállalkozások) töltik fel a vállalati és lakossági hiteladatokat. A KHR-nek két része van, egyrészt a pozitív adós nyilvántartási rendszer, másrészt az eddig BAR néven ismert azon rendszer, ahová a jogszabályban meghatározott késedelemmel, vagy egyéb mulasztással vagy visszaéléssel rendelkező személyek adatai kerülnek feltöltésre, és ezen utóbbi információk ezután minden más, a rendszerhez csatlakozott pénzügyi intézmény és vállalkozás számára is elérhetővé válhatnak.

A pozitív adós nyilvántartási rendszer a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek – a vonatkozó jogszabályban meghatározott - személyes és hiteladatai nyilvántartására szolgál, és amelyből a természetes személyek adatai csak kifejezett hozzájárulásuk esetén kérdezhető le más hitelintézetek által.

 A KHR ezáltal a biztonságosabb és kockázatmentesebb hitelnyújtást szolgálja, e mellett segít kiszűrni azokat, akik visszaélést követtek el pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A KHR rendszere két részre tagolódik, a vállalkozói nyilvántartásra és a lakossági nyilvántartásra. 

A KHR tartalmazza egyrészt, minden olyan természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel hitel- vagy hiteljellegű szerződését kötött, és az adatainak átadáshoz hozzájárul. A KHR ezen, lakossági nyilvántartása két részből áll: egyikben a hitelszerződések megkötéséhez kapcsolódó adatokat tartják nyilván, a másikban pedig a késedelmes hiteltartozások és készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel történt visszaéléseket tartják nyilván. 

A vállalkozói nyilvántartásba minden, hitelt felvevő vállalkozás felkerül. Ez a nyilvántartás három további részből áll: az első részből látható, hogy mely vállalkozások rendelkeznek hitellel, a másodikból, hogy mely vállalkozásoknál áll fenn fedezethiány miatt 30 napot meghaladó időszak alatt egymillió forintnál nagyobb összegű sorban állás, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb mértékű tartozás, a harmadikból pedig hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek a készpénz-fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésükben foglaltakat megszegték. 

A törvény lehetővé teszi a vállalkozói és a lakossági ügyfeleknek is, hogy ingyenesen megismerjék, milyen adatokat tartalmaz róluk a KHR, és a törvény rendelkezik arról is, hogy ezt a betekintési jogukat a velük szerződő hiteladat-szolgáltató (KHR felhasználó) révén gyakorolhatják. Ez az ún. ügyféltudakozvány. Részletek: www.bisz.hu, www.mnb.hu

Kibocsátó

 

az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

 

Kiszervezés

ha a pénzügyi intézmény a pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, vagy jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére, tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal kizárólagos szerződést köt.

Kockázat, vagy kockázatvállalás

 • a kölcsön nyújtása, ideértve az adósságra kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megvásárlását is;
 • a váltó és csekk, valamint egyéb kötelezvény leszámítása;
 • a hitelintézet által adott garancia, kezesség és az egyéb biztosíték, ideértve a hitelintézet bármilyen más, jövőbeni vagy függő kötelezettségét, vállalt garanciáját, kezességét, illetve az ezekre nyújtott egyéb bankári biztosítékot is;
 • a hitelintézet által vállalt minden olyan kötelezettség, amellyel a hitelintézet ellenszolgáltatás fejében átruházott pénzkövetelés teljesítéséért jótáll, vagy vállalja, hogy a vevő követelésére azt visszavásárolja;
 • a hitelintézetnek bármely vállalkozásában szerzett részesedése, függetlenül a részesedés birtoklásának időtartamától;
 • a hitelintézet által megvásárolt pénzkövetelés;
 • a pénzügyi lízing nyújtása, valamint
 • más hitelintézetnél elhelyezett betét, ide nem értve a jegybanki kötelező tartalék előírást, a levelező bankon keresztül teljesítő hitelintézetek által elhelyezett kötelező tartalék összegét.

Kockázati kamatfelár

 

az ügyleti kamat részeként a kölcsönszerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén felszámított, a szerződés megkötésétől a kölcsön teljes visszafizetéséig változatlan mértékű, éves százalékban meghatározott kamat. Alkalmazására az FHB által meghatározott és a Hirdetményben közölt egyedi kockázatok felmerülése esetén, az ott rögzített mérték(ek)ben kerül sor.

 

Kollektív befektetési forma

minden olyan kollektív befektetés, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára.

Kombinált kölcsön

 

lakás-takarékpénztári megtakarítással vagy életbiztosítással kombinált banki kölcsön. Az Ügyfél a megtakarítás ideje alatt a Bank részére csak kamatot és a banki kölcsön fajtájától függően kezelési költséget fizet. A megtakarítási idő leteltét követően a megtakarított összeg és hozamai egy összegben csökkentik a banki kölcsön tőkerészét. (lásd még: Életbiztosítás és Előtakarékosság címszavakat)

 

Komplex pénzügyi eszköz

az a pénzügyi eszköz, amely

 • olyan értékpapírnak minősül, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhető intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendő,
 • a Bszt. 6. § d)-k) pontjaiban meghatározott eszköznek minősül (származtatott ügyletek),
 • értékesítésére, visszaváltására vagy hozamának egyéb módon történő realizálására nem áll fenn gyakori és rendszeres lehetőség nyilvános, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon,
 • magában foglalja a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az Ügyfél számára,
 • tekintetében, lényeges jellemzőire nézve olyan tartalmú, és minőségű, nyilvános információk nem állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetővé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát.

Kondíciós lista

a Bank jogosult az Ügyfelek egyes szerződéses jogait és/vagy kötelezettségeit érintő információkról az Ügyfeleket Kondíciós Lista útján értesíteni, mely a Felek szerződéses jogviszonyának részét képezi. A Bank a Kondíciós Listát a fiókjaiban kifüggeszti, e-pulttal rendelkező fiókjaiban az e-pultban elérhetővé teszi és honlapján közzéteszi.

Konzorciális hitelnyújtás

 

olyan egyetemleges pénzkölcsön-nyújtási szolgáltatás végzése, amelynek során az FHB és valamely másik magyarországi pénzügyi intézmény (a továbbiakban: Partner Intézmény) egymással együttműködve végzi tevékenységét akként, hogy általában az ügyfélkapcsolattal járó feladatot (pl. tájékoztatás, kérelem befogadása, szerződéskötés, levelezés) a Partner Intézmény végzi. Konzorciális hitelnyújtás esetén az FHB Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések a Partner Intézményre is értelemszerűen irányadóak.

 

Kölcsön

 

kölcsönszerződés alapján rendelkezésre bocsátott pénzösszeg, amelyet az adós/ adóstárs a szerződésben megállapított időpont(ok)ban - kamat és egyéb járulékok ellenében - köteles visszafizetni.

 

Kötvénykölcsön

az életbiztosítási szerződés alapján a biztosító által legfeljebb a visszavásárlási összeg erejéig, a szerződőnek nyújtható - pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő - kölcsön, amelyet a biztosító és a szerződő legkésőbb a biztosítási esemény bekövetkeztekor vagy a szerződés megszűntekor számol el.

Közeli hozzátartozó

a Ptk. 8:1 § 1.) pontban meghatározott személy.

Középárfolyam

 

a lakáscélú devizahitelek forintban történő folyósítása és 2010. december 12. napjától az Ügyfelet terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott és elszámolt fizetési kötelezettség forintban történő megfizetésének esetére az FHB Jelzálogbank Nyrt./ FHB Bank Zrt. által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben valamint az FHB internetes honlapján közzétett, a tranzakció végrehajtásakor érvényes napi deviza-közép árfolyam.

 

Közjegyzői Okirat

 

a közjegyző által a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben előírt alakszerűségek megtartásával elkészített okirat, amely lehet egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat,,vagy a felek által közjegyző előtt kötött szerződés.

 

Közokirat

 

olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

 

Központi szerződő fél

a központi szerződő fél tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező gazdasági társaság.

Központi szerződő fél tevékenység

a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon pénzügyi eszközre kötött ügylet elszámolása és az elszámolt ügylet teljesítéséhez kapcsolódóan tett kötelezettségvállalás, amelynél a központi szerződő fél a szerződésben érintett ügyfelek helyébe lépve, vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben, és eladóként valamennyi vevővel szemben.

Közvetítő

 

az a jogi személy, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, aki pénzügyi szolgáltatás közvetítését a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. keretei között és feltételei szerint végzi.

 

Külföldi természetes személy

 

nem magyar állampolgár. 

Devizakülföldi természetes személy: a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet.

 

Külföldi vállalkozás

a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek