Fogalomtár

T

Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

 

minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó, meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonába vételét elismerve kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosít.

 

 

TakarNet

 

internetes (on-line) ingatlan-nyilvántartási rendszer, amelyből az erre vonatkozó szerződés alapján a felhasználó nem hiteles tulajdoni lapot, illetve a szerződésben meghatározott jogosultság alapján egyéb ingatlan-nyilvántartási dokumentumot kérdezhet le.

 

Társasági esemény

 

mindazon alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosnak a kibocsátóval szemben fennálló tulajdonosi jogának gyakorlására kerülhet sor, minden olyan időpont, amelyet a KELER bármely szabályzata, hirdetménye, közleménye ennek minősít.

 

 

Tartozáselismerő nyilatkozat

 

a közjegyzői törvényben írt tartalmi, alaki elvárásoknak megfelelő okirat, melyben az adós(ok) egyoldalúan elismeri(k) a korábban a Bankkal, magánokirati formában megkötött kölcsönszerződéséből eredő kötelezettségeit(eiket).

 

TeleBank Menüstruktúra

 

a TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Bank honlapján elhelyezett dokumentum, amely a TeleBankon elérhető funkciókat/szolgáltatásokat tartalmazza.

 

TeleBank szolgáltatás

Bank által Ügyfelei részére a szolgáltatás jellegétől függően azonosítással vagy azonosítás nélkül nyújtott, telefonkészülék segítségével igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás, amely segítségével Ügyfél a Bankszámla javára/ terhére Banki műveleteket végezhet, Fizetési megbízást adhat, és egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe. A TeleBank szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit az Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

Telekkönyvön kívüli tulajdonos

az a személy, aki – jelenleg nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, de – jogszabálynál vagy szerződésnél fogva tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését kérheti. (Pl. a házastársak által a házasság fennállása alatt megszerzett vagyon - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény   (a továbbiakban: Ptk.) értelmében – közös vagyonnak minősül, függetlenül attól, hogy valamely házastárs tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre).

Teljes ár

a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a Bank befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő befektetési szolgáltatása keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatos – ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan is – az Ügyfél által viselendő minden költség, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a Bank von le, vagy számol el.

Teljes hiteldíj mutató (THM)

A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A hitelfelvétel kapcsán az Ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitelszerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit is, amennyiben azok a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez előírja. 

A teljes hiteldíj nem tartalmazza a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a futamidő hosszabbításának költsége, a késedelmi kamat, a közjegyzői díj, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem írja elő, valamint az egyéb nem teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek.

Teljesítési Igazolás

Az Ügyfél által adott megbízás végrehajtásáról, a Bank által kiállított tájékoztatás, melyben feltüntetésre kerülnek a teljesítésre vagy részteljesítésére vonatkozó adatok, továbbá az Ügyfél részére visszaigazolásra kerül a szerződésszerű teljesítés, valamint az ügyfélszámlán való terhelés és jóváírás, a kapcsolódó díjakkal és jutalékokkal együtt.

Tényleges tulajdonos

 • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
 • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
 • az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
 • alapítványok esetében az a természetes személy,
 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
 • a fentiekben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak.

Termékcsoport

a pénzügyi eszközök Bank által kockázati szempontok alapján meghatározott csoportja, amelynek vonatkozásában az Ügyfél minősítése és kockázati besorolása azonos. A Bank pénzügyi eszközök Termékcsoportba sorolását hirdetményben teszi közzé.

Token

kizárólag pénzforgalmi bankszámlával rendelkező Ügyfél NetB@nk Felhasználójának, Tokenes hitelesítési mód választása esetén az Egyedi Jelszó előállításához szükséges – Bank által Felhasználó rendelkezésére bocsátott – a Bank tulajdonát képező kódszám-generáló eszköz, melyet a Bank a Szerződés aláírásakor bocsát a Felhasználó, illetve felhatalmazása esetén a Cégképviselő rendelkezésére, a Hirdetményben meghatározott Díj ellenében.

Törlesztési árfolyam

 

a nem lakáscélú devizahitelek alapján az Ügyfelet terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott és elszámolt fizetési kötelezettség forintban történő megfizetésének esetére az FHB által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, valamint az FHB internetes honlapján közzétett, FHB Jelzálogbank Nyrt. által jegyzett napi árfolyam.

 

Törlesztőrészlet

az Általános Szerződési Feltételekben szabályozott pénzügyi (fizetési) művelet, amelynek következtében a Számlatulajdonos bankszámlájának egyenlege megváltozik.

Tőzsde

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vagy ennek bármely jogutódja.

Tőzsdei termék

a Tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza és áru.

Tőzsdére bevezetett értékpapír

az az értékpapír, amely a tőzsdei értékpapír listán szerepel.

Tpt.

a tőkepiacról szóló, 2001. évi CXX. számú törvény.

Tranzakció

a pénzforgalomban használt kifejezés, a vonatkozó jogszabály alapján   az Általános Szerződési Feltételekben szabályozott pénzügyi művelet, amelynek következtében a Számlatulajdonos Számlájának egyenlege megváltozik.

Tulajdoni lap

a tulajdoni lap közhitelesen tanúsítja az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait.

Türelmi idő

a futamidő azon időszaka,amely alatt az Ügyfélnek nincs tőketörlesztési kötelezettsége. Havonta az esedékességi napokon csak kamat, konstrukciótól függően kezelési költség és egyéb, havonta esedékes költség, illetve díj kerül megfizetésre. A tőke a türelmi idő után hátralévő futamidő alatt kerül visszafizetésre.

 • Hitelkártya esetén: A Fordulónapot követő, Hirdetményben meghatározott periódus, amelynek utolsó napjáig, vagyis a Fizetési határidőig a Főkártyabirtokosnak vissza kell fizetnie az adott Elszámolási időszakban Felhasznált hitelkeret összegét, de legalább a Forgalmi kivonat szerinti Minimum fizetendő összeget.
 • Időskori jelzálogjáradék esetén: valamennyi Eredeti Kölcsönfelvevő elhalálozásának napja, és az azt követő év azonos napja (azonos hónap, nap), ennek hiányában az azt követő hónap első naptári napja közötti időszak.

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek