Tovább az takarek.hu-ra
Untitled

Ismételt ügyfél-átvilágítás
Untitled

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintéze-
teknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében!

A hatékony együttműködés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Mit jelent az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése?

Természetes személy ügyfél esetén

Meg kell győződnünk arról, hogy az ügyviteli rendszerben Önről és a számlájához kapcsolódó más természetes személyekről (pl. társ számlatulajdonos, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, társkártya birtokos, tényleges tulajdonos) nyilvántartott azonosító adatok teljes körűek és naprakészek. A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzítenünk kell, illetve a szükséges nyilatkozatokat be kell szereznünk Öntől és a számlához kapcsolódó más természetes személyektől a Törvénynek való megfelelés érdekében.

A személyazonosság igazolására szolgáló okirataikról a Törvény új rendelkezése értelmében másolatot kell készítenünk. Ha valaki megtagadja az okiratok átadását, a Törvény értelmében az ügyfél-átvilágítás teljes körű végrehajtásának hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni a kezdeményezett tranzakciókat. Ha az ügyfél-átvilágítás az ügyfél vonatkozásában nem teljes körű, a számlát korlátoznunk kell mindaddig, amíg a törvényi feltételek nem teljesülnek.

További feladatként Önnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról (kiemelt közszereplőnek minősül vagy sem). Ha valaki kiemelt közszereplő, egy erre a célra rendelkezésre álló formanyomtatványon meg kell adni, hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén

Meg kell győződnünk a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink nyilvántartott azonosító adatainak teljes körűségéről és naprakészségéről. Az okiratok másolásának kötelezettsége az ő esetükben is fennáll.

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfélhez kapcsolódó természetes személyekről - vezető tisztségviselő, képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos, kártyabirtokos - nyilvántartott azonosítási adatok teljes körű és naprakész rendelkezésre állását, nyilatkozataik meglétét (kiemelt közszereplői nyilatkozat saját magukra vonatkozóan) szintén ellenőriznünk kell. A hiányzó adatokat pótolni szükséges.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink vezető tisztségviselője / egyéb képviseletre jogosult tagja a Törvény szerint szükséges adatok megadásán túl, nyilatkozattételi kötelezettséggel tartozik a tényleges tulajdonosokra és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan függetlenül állampolgárságuktól illetve lakóhelyüktől.

Mit kell Önnek tennie?

Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig — Ön és a kapcsolódó természetes személyek fáradjanak be a valamely fiókunkba! Nem szükséges, hogy együtt, egyidőben jelenjenek meg az adategyeztetésre, de mindenképpen személyesen kell felkeresniük fiókunkat az ügyfél-átvilágítás végrehajtása érdekében.

Kérjük, hogy azok másolása érdekében érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okirataikat, valamint a lakcím igazolása érdekében lakcímkártyájukat feltétlenül hozzák magukkal!

  • magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél ÉS lakcímkártya.
  • külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.
  • belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
    - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént,
    Abban az esetben, ha Hitelintézetünknél a korábbi ügyfélátvilágítás során bemutatott, bejegyzést igazoló kivonatban szereplő adatokhoz képest nem történt változás a szervezet adataiban (név, cím, tevékenység, cégjegyzésre jogosultak, tulajdonosi kör), akkor a 30 napnál nem régebbi, hiteles kivonat bemutatásától el tudunk tekinteni.
    - belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.
  • külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi – okiratot, hiteles magyar fordítással, hogy a külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

mindkettő esetében a cégjegyzésre, cégképviseletre, képviseletre, rendelkezésre jogosult személyek, meghatalmazott, tényleges tulajdonos, kártyabirtokos személyazonosság igazolására alkalmas okiratai (és magyar állampolgár esetén a lakcímkártya)).

Az ismételt ügyfél-átvilágítás postai úton történő végrehajtásának lehetősége

Azon természetes személy ügyfeleink számára, akik magyar állampolgárok és magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek, azt a lehetőséget is biztosítjuk, hogy a csatolt linket található Nyilatkozatot kitöltve és aláírva, és a fent részletezett okmányok másolatát postai úton küldjék be a következő címre:

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. 1441 Budapest, Pf. 70

vagy a bankfiókjainkban erre a célra rendszeresített dobozba dobják be.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Ismételt átvilágítás”

Nyilatkozat

Személyesen meg nem jelenő ügyfelek esetében alkalmazandó speciális szabályok

Azon – elsősorban külföldi – természetes személy ügyfeleink esetében, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen megjelenni az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése érdekében, a Törvény szigorú feltételek mellett lehetőséget biztosít az okiratok hiteles másolatának segítségével történő ügyfél-átvilágítás elvégzésére.
Ennek részletszabályairól érdeklődjön a Hitelintézet munkatársainál, vagy az alábbi e-mail címén:
info@takarek.hu

Milyen következményekkel jár, ha az átvilágítást nem tudjuk elvégezni?

Amennyiben a Törvény előírásainak megfelelő tartalommal az ügyfél-átvilágítást 2019. október 31-ig nem végezzük el, akkor a Törvény értelmében korlátoznunk kell szolgáltatásaink és termékeink hozzáférhetőségét az Ön részére. Ez azt jelenti, hogy az Ön által kezdeményezett semmilyen megbízást nem áll majd módunkban teljesíteni, és új termékre sem fogunk tudni szerződni Önnel mindaddig, amíg az átvilágítást el nem végezzük.
Esetleges további kérdései vonatkozásában fióki munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.